Menu
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin hurt

 

Regulamin Hurtowni internetowej Askot

§ 1

 1. Hurtownia internetowa [dalej „Hurtownia”] prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu na terenie Polski na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin].

 2. Właścicielem Hurtowni jest: P.H. Spółka Jawna Andrzej Skotny, Anna Skotny z siedzibą we Wrocławiu (53-680), ul. Braniborska 70, REGON: 005954299, NIP: 8980014652, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000091527, adres email: kontakt@hurtowniadziecieca24.pl

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez Hurtownię internetową są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

 5. Dokonanie zakupu w Hurtowni internetowej oznacza akceptację Regulaminu.

§ 2

 1. Klient uzyskuje możliwość korzystania z hurtowni internetowej z chwilą otrzymania loginu oraz hasła.

 2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła.

 3. Klient odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła przez osoby, które się nimi posługują.

 4. Klient nie jest upoważniony do przenoszenia przyznanego loginu i hasła na osoby trzecie.

 5. Hurtownia zastrzega, że warunki sprzedaży towarów w hurtowni internetowej mogą być różne dla poszczególnych Klientów.

 6. Dostęp do Hurtowni następuje poprzez zalogowanie się Klienta na stronie internetowej Hurtowni.

 7. Klient zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem Hurtowni.§ 3

1. Ceny towarów w Hurtowni podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny towarów w Hurtowni są cenami brutto, chyba że wyraźnie zaznaczono, że wskazana cena jest ceną netto.

3. Ceny brutto zawierają podatek VAT według obowiązujących stawek.

4. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 

§ 4

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową https://www.hurtowniadziecieca24.pl/ a następnie dokonać wyboru towarów za pomocą kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na podanej stronie internetowej poprzez ich dodanie do koszyka oraz wybór rodzaju wysyłki (sposobu dostarczenia towarów), a następnie naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”.

 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Hurtownią” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,
  o której mowa powyżej.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem hurtowni internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 7. Minimalna wartość zamówienia przy wysyłce kurierem jest wymagana i wynosi 500 zł. netto

 

§ 5

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. przelewem bankowym

  2. pobranie przy wysyłce kurierem 

  3. płatność kierowcy (pracownik firmy Askot) przy dostawie

 1. Koszt dostawy zostanie wyraźnie podany podczas składania zamówienia, po wyborze formy dostawy.

 2. Klient jest każdorazowo informowany przez Hurtownię na stronie internetowej sklepu
  o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie  w  wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności za zakupiony towar, Hurtownia wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Hurtownia odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Hurtownia prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

 

1. Hurtownia niezwłocznie potwierdza zamówienie złożone przez Klienta, określając które towary z zamówionych przez Klienta występują na stanie magazynowym Hurtowni.

2. Hurtownia zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub
w części, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.

3. Mimo potwierdzenia zamówienia Hurtownia zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówionego towaru.

4. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień.

5. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w Hurtowni, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.

 

§ 7

1. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Hurtownię. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż
w terminie 1 dnia od daty otrzymania towaru przez Klienta.

2. Hurtownia oświadcza, że z zastrzeżeniem ust.1 niniejszego paragrafu , na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączona jest odpowiedzialność Hurtowni z tytułu rękojmi.

 3. Towary sprzedawane przez Hurtownię mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

 4. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Hurtownia 

 5 Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 6 Zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem należy dokonać przy następnej dostawie (towar nie może być wyceniony i zniszczony)

 7 Niezgodności na fakturze należy zgłaszać najpóźniej 2 dni po otrzymaniu towaru, po tym czasie korekty nie będą uznawane.

 

 

§ 8

 

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest „Przedsiębiorstwo Handlowe ASKOT Spółka Jawna Andrzej Skotny, Anna Skotny”, ul. Braniborska 70, 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000091527, REGON: 005954299, NIP: 8980014652, telefon: +48 71 786 70 74, adres e-mail: kontakt@askot.pl.

 2. Hurtownia przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, a po przyjęciu zamówienia na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakładając konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zamówienia, w tym weryfikacji dostępności towaru. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rejestracji lub obsługi zamówienia, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po przyjęciu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, wykonywania czynności związanych z obsługą reklamacji, zwrotów, odstąpień, dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

 4. Zaznaczenie w Formularzu opcji dotyczącej informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia usunięcia konta Klienta. W przypadku dokonania zamówień dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową sprzedaży, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych w szczególności tj. informatykom i serwisantom programów komputerowych, stron internetowych, przedsiębiorstwom pocztowym.

 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do momentu przyjęcia zamówienia. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 10. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 11. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

§ 9

1. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta
z Hurtowni internetowej lub do odstąpienia od realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta w szczególności, gdy zamówienia zostało złożone:

 1. z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,

 2. z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

 3. przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,

 4. przez Klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar,

 5. z naruszeniem Regulaminu,

 6. przez Klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator, Klient został wykreślony z właściwego rejestru.

2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

3. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

4. Hurtownia zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do Hurtowni internetowej, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.

§ 10

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Hurtowni.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie, jest Sąd powszechny rzeczowo właściwy we Wrocławiu.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Hurtownię do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Hurtowni. Hurtownia poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.

5. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2018 roku. 

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl